مجله علمی : اینفو

اشیای ناشناخته پرنده برفراز آسمان شیراز -۱۳۴۷ تا۱۳۵۷

از سال ۱۹۵۰ که موضوع بشقابهای پرنده در مطبوعات رواج یافت ، تا کنون مقالات و کتابها و تفسیر های گوناگونی له و علیه آن در جهان انتشار یافت،موافقان بشقابهای پرنده بر دو نوع قضاوت پا فشاری می کند،