برچسب: آگاهی

زمان و آگاهی

زمان و آگاهی

اولین چیزی که از زمان بخاطر داربم، صدای تیک تاک ساعت و گذر برق اسای آن است. اما حقیقت زمان چیست و چرا در نسبیت،

ذره و آگاهی

بسیاری از نتایج شگفت انگیز مکانیک کوانتوم از آزمایش دوشکاف نتیجه میشود. برای مثال تأثیر آینده بر وضعیت ذره کوآنتومی

آگاهی , بغرنج ترین پرسش فلسفی

آگاهی، آخرین راز بزرگ علم است. تحولات هیجان‌انگیزی که در حوزۀ شناخت مغز صورت گرفته است