دسته: علوم و مهندسی

آوازخوانی توسط پرندگان

ژن‌ها در پرندگان آوازخوان سرنخ‌هایی در مورد اختلالات گفتاری انسان ارائه می‌دهند.

مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که چگونه دستکاری ژن FoxP2 می‌تواند پیامدهای مثبتی برای کسانی به دنبال داشته باشد که از اختلالات مربوط به گفتار رنج می‌برند.

ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﻣﻐﺰ هم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ

ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻮﺭﻭﻧﯽ ‏( ﺳﻠﻮﻝ ﻋﺼﺒﯽ ‏) ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﺍﺳﺖ .

گیاه پژمرده

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ