دسته: موفقیت

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۱

دیروز تمرین کردید که چطور حالت هوشیاریتان را به زمان حال بیاورید. خوشبختانه در تمرین روز قبل توانستید تمرکز ذهنتان را به آنچه که واقعاً در زمان حال در اطرافتان اتفاق میافتد، تغییر جهت دهید. همچنین حالت ع

مانند پولدارها رفتار کنید

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۰

امروز روزی است که باید زندگی را به خاطر آینده متوقف کنید. لحظه ی حاضر تمام چیزی است که تا به حال تجربه کرده اید، بنابراین باید یاد بگیرید که از زمان حال لذت ببرید، اگر میخواهید از زندگیتان لذت کافی را ببرید. 

پولدار شویم

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۹

تمایلات شما راهی برای پیشرفت روان شناختی شما به عنوان یک انسان هستند. اگر تمایلات خود دنبال کنید و از خودتان علت واقعی چیزهایی را که میخواهید داشته باشید بپرسید، در مییابید که تمایلاتتان همیشه

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۸

هیجانات و احساسات شما قدرتی جادویی دارند که میتوانند انرژی خلاقتان را به تجربهای واقعی از جمله تجربه ی رفاه و ثروت تبدیل کنند.  

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۶

قدرت خود القایی و چگونگی استفاده از آن همانطور که متوجه شدهاید، دراین دوره ۳۰ روزه مبنای برنامه خوشبختی عبارتست از به کارگیری روزانه ی خود القایی برنامه ریزی مجدد ذهن شما. دلیل ساده ی این امرآن است

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۵

شما خود، منفی نگری دیگران را به خود جذب کردهاید وآن را مانند یک انسان پروراندهاید، پس قطعاً با مقاومت یا نمود آن در حالت مردم منفی نگر ویا زمزمهای در ذهن خود روبرو خواهید شد.  

جنس مخالف

تعیین اهداف – ضمیر ناخودآگاه

در ان ال پی NLP به برداشت ما از خودمان پرداخته می شود. بطور مثال فردی که یک هدف را برای خود مشخص کرده است، هنگامی که خود را در آینده در آن موقعیت مطلوب می بیند احساس خوبی نسبت به آن ندارد و خود را لایق آن نمی داند.

پول

برنامه۳۰ روزه برای پولدار شدن ۴

?شما تصمیم به تغییر گرفته اید و متعهد شده اید که اقدامی را انجام دهید. فرض کنید که در مورد یک هدف مالی تصمیم گرفته اید.