دسته: ادبیات

جشن مهرگان

جشن مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌ها و گردهمایی‌های ایرانیان و هندوان است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌شود.

چگونگی برگزاری جشن مهرگان

مهرگان روز مهر از ماه مهر است. در ایران باستان شانزدهم مهرماه روز مهر نامیده می شد، برابری این روز با ماه مهر، هفتمین ماه سال خورشیدی ، جشن بزرگ مهرگان می باشد.

زبان پارسی شناسه ی مردم ایران زمین

سخن پیرامون زبان پارسی ، این گوهر هستی بخش مردم ایران زمین به یک گفتار بسنده نمی کند، و  به کار بنیادی و پیگیر نیازمند است.

آیا زبان فارسی در حال گسترش است

زبان، پدیده‌ای متحول و زنده است که همواره در حال بازسازی خویش است. دلیل آن نیز روشن است؛ این پدیده بر بستر وجود زنده انسانی و ارتباطات

هومر

نبرد خدایان غرب و شرق در عهد بوق

امروزه ادعا میشود که اگر شعر هومر در ۲۸۰۰ سال پیش نبود انسان غربی هنوز در بربریت میزیست .اگر در قرن بیست، تئوری همه جا راهنمای عمل بود

پارسی پیروزمند

تار نمای ایران لیبرال /اهمیت دادن به فرهنگ و بخصوص به زبان در تعریف هویت ملی یکی از مضامین ثابت گفتارهای تاریخی ایرانیان، چه پژوهشی و چه عامیانه، است.

تخت سلیمان

معنی لفظی نام زنوز و جلفا

زنوز: نام زنوز را در لغت اوستایی می توان ترکیبی از زن (شهر، ریشه کلمه زنتو) و اوز(چشمه ها) گرفت؛ یعنی شهر چشمه ساران  نظیر نام شیشوان که به معنی دارنده آب روان و رودخانه

غلط املایی

این توجه و دقت در فع عیوب ظاهری به هر نظر که تعبیر شود به شرط آنکه به حدّ خود آرایی و ظاهرسازی نرسد، ممدوح است

در باره ی سره‌ نویسی و زبان پاک

گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته، وجود ندارد، سره نویسی است. سره نویسی در واقع یکی از آفت هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند.