پ پ

دسته: روانشناسی

ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ، ﻓﺮﺩﯼ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻭ ﻧﻘﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ .

خلاقیت  یا ساخت یک ایده ی جدید در مغز است

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

چگونه نابغه شویم؟

نوابیغ

ﻧﻮﺍﺑﯿﻎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺷﻮﺧﯽﺁﻣﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﯾﺎﺿﯽﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺭﯾﺎﺿﯿﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ

خردگرایی چیست؟

خردگرایی یک نظام فکری است، یعنی چگونه اندیشیدن را به انسان می آموزد. خردگرایی همچنین در قیاس با تجربه گرایی  مطرح میشود