دسته: روانشناسی

سوگیری‌های شناختی: اثر چشم و هم‌چشمی

اثر چشم و هم‌چشمی (bandwagon effect) نوعی سوگیری شناختی است که طی آن، فرد عملی را فقط به این دلیل انجام می‌دهد که دیگران نیز دارند همان کار را می‌کنند.

سوگیری‌های شناختی: راه حل دمِ ‌دست

راه حل دم دست (Availability heuristic) نوعی سوگیری شناختی است که طی آن فرد احتمال وقوع یا تکرار هر رویداد را بر اساس تعداد دفعاتی که می‌تواند آن احتمال را به یاد آورد می‌سنجد.

سوگیری‌های شناختی: لنگر انداختن

لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که طی آن ذهن در فرایند تصمیم‌گیری به نخستین اطلاعاتی که به دست می‌آورد تکیه می‌کند.

تفکر استراتژیک

چرا زود باور می کنیم؟

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩن است؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟

تنهایی می‌تواند باعث افزایش خلاقیت شود

مطالعه جدیدی نشان داد که تمام انواع انزوای اجتماعی نمی­‌تواند دارای اثرات منفی باشد و غیر اجتماعی بودن می­‌تواند با خلاقیت رابطه مثبتی داشته باشد.

ﺑﯿﺪﺍﺭﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻧﺼﻔﻪﺷﺐ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ . ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﯼ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻭ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﮥ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ .