دسته: روانشناسی

سوگیری‌های شناختی: پیوندانگاری

پیوندانگاری (Illusory correlation) پدیده‌ای است که ذهن خیال می‌کند پدیده الف به پدیده ب ربط دارد در حالی که در واقعیت بین آن دو پدیده ارتباطی معنادار وجود ندارد.

سوگیری‌های شناختی: منفی‌نگری

منفی‌نگری (Negativity bias or effect) نوعی سوگیری شناختی است که ذهن وزن بیشتری برای اخبار و اطلاعات منفی قائل می‌شود حتی اگر نسبت اطلاعات منفی و مثبت یکسان باشد.

سوگیری‌های شناختی: نقطه کور تعصب

نقطه کور تعصب (Bias blind spot) یک سوگیری شناختی است که فرد تعصب را در قضاوت‌های دیگران تشخیص می‌دهد اما در قضاوت‌های خودش نه.

سوگیری‌های شناختی: اثر چشم و هم‌چشمی

اثر چشم و هم‌چشمی (bandwagon effect) نوعی سوگیری شناختی است که طی آن، فرد عملی را فقط به این دلیل انجام می‌دهد که دیگران نیز دارند همان کار را می‌کنند.

سوگیری‌های شناختی: راه حل دمِ ‌دست

راه حل دم دست (Availability heuristic) نوعی سوگیری شناختی است که طی آن فرد احتمال وقوع یا تکرار هر رویداد را بر اساس تعداد دفعاتی که می‌تواند آن احتمال را به یاد آورد می‌سنجد.

سوگیری‌های شناختی: لنگر انداختن

لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که طی آن ذهن در فرایند تصمیم‌گیری به نخستین اطلاعاتی که به دست می‌آورد تکیه می‌کند.

تفکر استراتژیک

چرا زود باور می کنیم؟

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩن است؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟