دسته: فرگشت یا تکامل

رابطه بین میمون های برفی و گوزن های سیکا ممکن است یک” سنت رفتاری جدید” باشد

محققان در پی گزارش های ارائه شده از سکس میمون وگوزن ها در اوایل امسال ، همینک این رفتار را در گروه دیگری از میمون ها نیز ثبت کرده اند

نئاندرتال‌ها

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ‘ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ‘

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ‏( ﻫﻮﻣﻮﻧﺎﻟﺪﯼ ‏) ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‏( ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ‏) ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .