دسته: یوگا

ذهنی آرام

راه های ورود انرژی

نیروی انرژی جهانی همه جا هست و بر همگان پرتو می اندازد. بخشی داخل می شود و از راه های ورودی توزیع و شبکه بندی می شود و از شخصی به شخص دیگر و از جسمی به جسم دیگر و از جزئی به جزئی دیگر سرایت می کند.

کارما یوگا

هیوو

راه رهایی از فرامین ناخودآگاه، ساده است، اما محقق شدن آن نیاز به خود-انضباطی دارد. با اتصال آگاهانه و مستقیم به این پرتوی جدید از طریق ارتعاش ویژه و ازلی هیووو،

یوگا

تجربه ای از مبدأ خلقت

اقیانوس قدرتمندی از نوری تابناک تر و چرخان، آکنده از میلیون ها میلیون گوی مشابه خودشان در مقابل آنها پدیدار شد که مانند کهکشانی به دور یک هسته ی مرکزی برآمده و بسیار درخشان تر،

کارما یوگا

درباره مدیتیشن اُام بیشتر بدانید

صدای چرخش زمین به دور خود چنان است که می گوید اُم. محققان دریافته اند در صورتی که فرد در طی مدیتیشن این را خواند کاهشی طبیعی در فشار خون را تجربه می کنند

يوگا

یوگی کیست ؟

یوگى کسى است که وجود خود را فتح کند. کسى که آرامش درونى او را، سرما و گرما، اندوه و شادى، احترام و توهین نتواند برهم زند، کسى که هستى اش

تنفس و اتصال به انرژی

. اساطیر قدیم یوگا معتقد بودند که در هوا ماده ای به نام پرانا وجود داره که امروزه بهش میگیم مغناطیس .